هزاران سال میراث فرهنگی ما را صیانت کرد، هرچه میراث از ما صیانت کرد پاداش آن همه صیانت ، خیانت های ما بود.

ایران یکی از ریشه دارترین  کشورهای جهان و مردم آن درخط فهم و مقدم تاریخ و دانایی و میراث فرهنگی بشری به حساب می آیند .در این سرزمین کهن ،میراث فرهنگی سابقه چند ده هزارساله دارد. راست گفته اند که "از خاک نیز کمتریم"هزاران سال گنجینه ها و اسرار تاریخ،میراث و هنر رادر سینه خود نگاه داشتند. اما از عهد بد عهد قاجار به بعد ، خود تهدیدی برای ریشه های آن شدیم .همه چیز میراثمان را ربودیم، دولتها آمدند و رفتند، تیشه بر ریشه میراث و فرهنگ این سرزمین باستانی زدند.دولتی به حمایت میراث و ریشه های آن برنخاست،جایگاه آن را ندید ،  میراث را ویرانه های پنداشتند که  امروز در آتش همان پندارهای ناصواب می سوزیم.جاذبه های میراث را کسی ندید و جامه میراث از هم درید ، بناهای قدیمی را ویرانه ای پنداشتند  و از ارزش تاریخی و اهمیت اقتصادی آن در بهبود وضعیت اقتصاد مردم غافل شدند.بشکه های نفت را خالی کردند و چاه انباشته از گاز و نفت مجال اندیشیدن به کسی را نداد که قدر این داشته ها را بدانند.کسی نگفت این چاه نفت و گازها روزی تمام می شوند ،ناجوانمردانه به جای تکیه برارزش های تاریخی و میراث سترگ،چون گرگ براین ارزشها ی تاریخی و هنری تاختند و درنتیجه میراث را نیز.

از آن سالها به بعد می توان گفت ما از میراث و ریشه های فرهنگی  خود  صیانت نکردیم  اما با این همه نامهربانی ها، میراث فرهنگی ما را صیانت کرد، هرچه میراث از ما صیانت کرد پاداش آن همه صیانت از ما، دیدن  خیانت بود. مرجوم دکتر مصدق راست می گفت که یکی از آفات و بلایای نازل شدن بر ایران  همین نفت  است. او تنها دولتی بود که بعد از تحریم های گسترده نفتی بعد از ملی شدن این صنعت ٬ بودجه دولتش را بدون نفت بست اگر چه  موفق نشد اما به این کار ایمان داشت.او نفت را آفت می دانست و می گفت ملت را تنبل می کند.از آن هنگام تا کنون نفت همه چیزمان شده است و میراث فرهنگی هیچ چیزمان،

منبع : گنجه و گنجینه | ما ریشه در میراث فرهنگی داریم.
برچسب ها : میراث ,فرهن ,ریشه ,صیانت ,تاریخی ,میراث فرهن ,هرچه میراث ,صیانت کرد، ,کرد، هرچه